Zadzwoń do nas: 730 200 750

Regulamin

Regulamin wypożyczalni samochodów

MK CENTRUM K. DULIBA, M. MYCZKA sp. j., Nazwa handlowa Europort

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez MK CENTRUM K. DULIBA, M. MYCZKA sp. j., Nazwa handlowa Europort, w ramach wypożyczalni samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.

 2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem).

 3. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są postanowieniami umowy.

 4. Stronami umowy najmu są;

  1. Wynajmujący: MK CENTRUM K. DULIBA, M. MYCZKA sp. j., Nazwa handlowa Europort

  2. Klient (Najemca): konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą)

 5. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania pojazdem może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego – ważny paszport) oraz co najmniej od pół roku posiada ważne i honorowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo jazdy. Wskazane wymogi wiążą przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę i/lub osobę wpisaną w umowie najmu jako kierujący wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.

 6. Samochód może być kierowany jedynie przez osobę spełniającą wymogi określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, wskazaną w umowie najmu jako kierujący lub przez upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu.

 7. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.

 8. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest obowiązany niezwłocznie poinformować Wynajmującego o odwołaniu upoważnienia. W wypadku niedopełnienia tego obowiązku Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu.

 9. Najemca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie postanowień Regulaminu lub/i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za szkody poniesione przez Wynajmującego, a także zobowiązuje się zapoznać każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.

 10. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu, wskazanej w Protokole przekazania pojazdu w zależności od tego, która data jest datą wcześniejsza, chyba że strony postanowią inaczej.

 11. W wypadku, jeżeli Wynajmujący po podpisaniu umowy poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie ustalą termin przekazania pojazdu.

 12. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności związane z najmem pojazdu Najemca jest obowiązany regulować bezgotówkowo dokonując wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego:
  PL 21 1240 1545 1111 0010 5230 1051 BANK PEKAO SA

 13. W sprawach nieuregulowanych umową ani niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2 Obowiązki podstawowe, zasady użytkowania pojazdu

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym dziale.

 2. W czasie użytkowania samochodu Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:

  1. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych w trakcie kontroli ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeżeli jego posiadanie jest wymagane),

  2. zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą, tj. każdorazowe zamykanie samochodu, włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, należyte zabezpieczenie dokumentów oraz kluczyków poza samochodem, a nadto zdejmowanie panelu radia (jeżeli występuje) i niepozostawianie go w samochodzie,

  3. wykonywanie na własny rachunek z należytą starannością codziennej obsługi samochodu, tj. sprawdzanie poziomu i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, drogowych, mijania.

  4. stosowania w samochodzie właściwego rodzaju paliwa, zgodnie ze specyfikacją silnika zawartą w dowodzie rejestracyjnym oraz dokumentacji technicznej pojazdu,

  5. utrzymywania samochodu w należytej czystości,

 3. Wyjazd wynajętym samochodem poza terytorium RP jest dopuszczalny, jedynie za uprzednią, wyrażoną na piśmie, zgodą Wynajmującego. W wypadku naruszenia przez Najemcę niniejszego punktu Regulaminu będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej wskazanej w Cenniku, a w razie konieczności napraw lub holowania pojazdu poza granicami będą go ponadto obciążać wszelkie związane z tym koszty.

 4. W szczególności zabronione jest:

  1. prowadzenie pojazdu przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu, leków lub innych środków odurzających,

  2. holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem;

  3. przekraczanie dopuszczalnej ładowności;

  4. palenie tytoniu w pojeździe;

  5. dokonywanie w wynajętym samochodzie jakichkolwiek przeróbek czy zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem, bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie, zgody Wynajmującego;

  6. przewożenia w samochodzie zwierząt gospodarskich;

 5. W wypadku naruszenia § 2 ust 4 Regulaminu, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W wypadku dokonania przez Najemcę zmian określonych w § 2 ust. 4 pkt e. Najemca obciążony zostanie wszelkimi kosztami przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu, a nadto Wynajmującemu przysługiwało będzie prawo domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

 6. Wynajmujące oraz inne osoby przez niego upoważnione, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystywania i stan pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z wynajmem samochodu, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia w/w dokumentów.

 

§ 3 Opłaty

 1. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczania odpłatności za kolejną dobę najmu.

 2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

 3. W razie braku terminowej zapłaty czynszu, za co najmniej jeden okres płatności, Wynajmujący ma prawo, bez wcześniejszego wzywania Najemcy do uiszczenia zaległości, wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia.

 4. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.

 5. Jeżeli do wypadku drogowego lub kolizji drogowej doszło w wyniku nieprzestrzegania przez Najemcę przepisów Prawa o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1137 ze zm.) czas naprawy samochodu uważa się za okresy wynajmu samochodu. Wynajmujący upoważniony jest do naliczenia za w/w okres naprawy pojazdu 50% stawki dobowej wynikającej z Cennika.

 6. Najemca zobowiązany jest do pokrycia opłat administracyjnych związanych z korzystaniem z Pojazdu przez Najemcę a nałożonych na Wynajmującego przez Organy Ścigania.

 7. Samochód jest wyposażony w urządzenie, które umożliwia Wynajmującemu zdalne zablokowanie rozrusznika silnika i tym samym uniemożliwia uruchomienie pojazdu. Wynajmujący jest uprawniony do zablokowania rozrusznika samochodu, jeśli Najemca, po bezskutecznym wezwaniu Wynajmującego (w formie: korespondencji papierowej, elektronicznej - e-mail, telefonicznej lub poprzez wysłanie SMS) do terminowej zapłaty, nie zapłaci za czynsz lub/i inne opłaty wynikające z umowy najmu. Po uiszczeniu zaległości w płatnościach przez Najemcę i zawiadomieniu o tym fakcie Wynajmującego, Wynajmujący odblokuje rozrusznik pojazdu w terminie do 24 godzin od zaksięgowania się wpłaty zaległości. Czynsz za najem w trakcie unieruchomienia pojazdu jest naliczany w pełnej wysokości.

 

§ 4 Zwrot lub wymiana pojazdu

 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie.

 2. W przypadku wcześniejszego, niż wynika to z umowy, zwrotu pojazdu, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy kwoty wynajmu.

 3. Samochód wydawany jest Najemcy przez Wynajmującego z pełnym bakiem, czysty i w takim stanie powinien być zwrócony, chyba że protokół wydania pojazdu stanowi inaczej.

 4. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w siedzibie Wynajmującego.

 5. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie go w ciągu12 godzin od momentu zakończenia umowy traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone organom ścigania.

 6. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego samochodu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego, nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili wygaśnięcia umowy najmu. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż zostało to ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenia Najemcy kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca.

 7. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W wypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy oraz innych dokumentów od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy kosztami związanymi z odbiorem pojazdu.

 8. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę według Cennika.

 9. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

  1. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub zewnątrz;

  2. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniami Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (m. in. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii);

  3. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania zawinione są przez Najemcę;

  4. likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu;

  5. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu w skutek wypadku w razie, gdy przyczyna była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem, pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu;

 10. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.

 11. W przypadku zagubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej lub/i kluczyków pojazdu albo rzeczy wskazanych w Cenniku, Najemca zostanie obciążony opłatami zgodnie z Cennikiem.

 

§ 5 Serwis, przeglądy, naprawy

 1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów podanych w umowie najmu (tolerancja +/- 300 kilometrów), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do naprawienia szkody, jaką Wynajmujący poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód).

 2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego pojazdu w okresie użytkowania Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami.

 

§ 6 Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu – procedura postępowania

 1. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu. Wynajmującemu oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym w szczególności zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela wskazanego w polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji. Nadto, Najemca obowiązany jest do uzyskania pisemnego oświadczenia o przyjęciu na siebie odpowiedzialności za zdarzenie drogowe od sprawcy wypadku drogowego oraz pisemnego poświadczenia wynikłych strat.

 2. W wypadku niepowiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wskazanych w § 6 ust. 1 Regulaminu, Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami poniesionymi przez Wynajmującego.

 

 

 

§ 7 Obowiązki Wynajmującego

 1. O ile w umowie nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.

 2. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Wskazany przez wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego od Najemcy lub osoby kierującej pojazdem o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).

 3. Do terminów wskazanych w ustępie poprzednim nie wlicza się weekendów tj. okresu od godziny 20:00 w piątek do godziny 07:00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 20:00 dnia poprzedniego, do godziny 07:00 dnia następnego z zastrzeżeniem w/w czasokresu standardowego weekendu.

 4. Samochód zastępczy powinien, w miarę możliwości Wynajmującego, mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego, bądź standard o klasę niżej.
  Udostępnienie samochodu zastępczego nie nastąpi w razie:

  1. utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej lub/i kluczyków od samochodu;

  2. rozliczania powstałej szkody w ciężar polisy AC;

  3. unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.

 

§ 8 Ubezpieczenie pojazdów

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ,,opłacie w związku ze zdarzeniem” należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 2. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:

  1. umyślnego uszkodzenia pojazdu,

  2. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,

  3. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),

  4. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,

  5. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu,

  6. szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu z wyłączeniem pkt § 8 pkt 2 ppkt h. oraz ppkt i. Regulaminu (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem zgodnie z załączonym cennikiem),

  7. wszystkich szkód częściowych objętych polisą Auto Casco (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem, zgodnie z załączonym cennikiem),

  8. kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu - całkowity koszt ponosi Najemca,

  9. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca,

  10. kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej,

  11. włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem – całkowity koszt ponosi Najemca,

  12. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.

 3. W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów - pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

 4. Na życzenie Najemcy treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia jest udostępniana Najemcy przed zawarciem umowy najmu. Po zawarciu umowy Najemca może zapoznać się z aktualnymi ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia w siedzibie Wynajmującego.

 5. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.

 6. Zniesienie udziału własnego w szkodzie dotyczy wszelkich uszkodzeń za wyjątkiem szkód powstałych wewnątrz auta z winy użytkownika, szkody całkowitej lub/i kradzieżowej.

 

 

 

ASSISTANCE 24H 697 21 21 26
WYPOŻYCZALNIA 730 200 750

 

 

Załącznik do regulaminu – Cennik

ZDARZENIE OPŁATA W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM
1. Brak/zniszczenie dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na  szybie 300zł (dotyczy braku każdego z dokumentów)
2. Brak/zniszczenie kluczyka bez pilota centralnego zamka 300zł
3. Brak/zniszczenie kluczyka z pilotem centralnego zamka 700zł
4. Brak/zniszczenie pilota centralnego zamka 200zł
5. Brak/zniszczenie panelu od radia 300zł
6. Zwrot brudnego samochodu: osobowe 20zł, dostawcze 35zł
7. Sprzątanie wnętrza 25zł
8. Niedozwolony wyjazd samochodu poza granicę RP 200zł
9. Palenie tytoniu w samochodzie 200zł (kara umowna)
10. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 200zł (kara umowna)
11. Przewożenie zwierząt gospodarskich w aucie 200zł (kara umowna)
12. Udzielenie informacji organom ścigania w przypadku popełnienia wykroczenia przez użytkownika pojazdu 50zł
13. Udostępnienie samochodu osobie nie upoważnionej do kierowania pojazdem 200zł
14. Koszt napraw mechanicznych, blacharsko - lakierniczych oraz czyszczenia tapicerki - koszt usługi, części +30%
15. Uzupełnienie brakującego paliwa wg cennika najbliższej stacji +30%
16. Brak kołpaka oryginalnego/nieoryginalnego 120zł / 50zł
17. Brak dokumentów technicznych (rejestr obsługi, instrukcja obsługi, książka gwarancyjna) 300zł (dotyczy braku każdego z dokumentów)
18. Dokonanie przeróbek, zmian, demontaż części wyposażenia auta bez zgody Wynajmującego 250zł (kara umowna)
19. Pozostałe Braki/uszkodzenia części samochodu, wyposażenia i innych elementów pojazdu - Opłata według cennika producenta + 30%
20. Zwłoka w zwrocie pojazdu - Trzykrotność stawki dobowej wynajmu za każdą rozpoczętą dobę
21. Spowodowanie utraty gwarancji samochodu z winy Najemcy – 2500zł
22. Opłata administracyjna za każdą szkodę likwidowaną w ciężar polisy Auto-Casco powstałą wskutek nienależytego wykonania umowy przez Najemcę - 813,01zł
Podane ceny są kwotami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT

 

ASSISTANCE 24H 697 21 21 26
WYPOŻYCZALNIA 730 200 750